Zoekresultaten voor: "kuks"

mini-docu medische fouten

Deze mini-documentaire met fragmenten uit Nederlandse tv programma’s toont aan dat artsen veelal hun medische fouten en die van collega-artsen verzwijgen naar patiënten. Ook komt het verzwijgen en weigeren van zorg aan Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL, invalide door een medische fout aan de orde. Prof M. Samii, dr M. Tatagiba en Dr. J.Kuks maken zich hieraan schuldig in strijd met hun zorgplicht.
Zie verder:

 

Missotten, T.O.A. R.

T.O.A. R. Misotten (Tom), oogarts Oogziekenhuis Rotterdam. Ook werkzaam als oogarts Havenziekenhuis Rotterdam en Instituut voor Tropische Ziekten, Rotterdam.
Kreeg  21 juli 2015  een waarschuwing van Medisch Tuchtcollege Den Haag wegens niet voldoen aan informatieplicht Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst-WGBO (informed consent), ondanks het feit dat hij aantoonbaar verkeerd behandelde en ernstige gezondheidsschade veroorzaakte.
Het Medisch Tuchtcollege is als volgt tot deze conclusie gekomen:
“Voorop staat dat verweerder als behandelaar op basis van de op hem rustende informatieplicht verantwoordelijk is voor de aan klaagster verstrekte informatie voorafgaand aan de voorgestelde behandeling, alsmede gedurende deze behandeling. (…) In zijn algemeenheid geldt dat naarmate de aard van de ingreep en de mogelijke complicaties ingrijpender zijn, er een verzwaarde informatieplicht geldt.”

Lees de uitspraak en waarschuwing tegen oogarts Missotten, Rotterdam

————

Op 12 april 2016 verwierp het Centraal Tuchtcollege (CT) het hoger beroep van de patient tegen de ongegrondverklaring van de tweede klacht wegens onjuiste behandeling tegen Missotten, hoewel uit een door haar advocaat ingediende medische expertise  bevestigd was dat er sprake was van een niet juiste  oogheelkundige behandeling.
De waarschuwing tegen oogarts Misotten wegens schending van de informed consent verplichting blijft in stand.
De twee arts-leden van het CT waren:
Prof. P.J. Ringens, oogarts
Drs. F.M. M. van Exter, huisarts
De keuze voor en de opstelling van de twee leden artsen van het CT roept de schijn van partijdigheid op.

-De heer Ringens is de enige oogarts die in het tuchtcollege zat.
Hij heeft banden met het oogziekenhuis Rotterdam omdat hij daar jarenlang werkzaam is geweest, van 1991-2004.

Eerst wilde men oogarts Bollemeyer in het CT laten plaats nemen. Oogarts Bollemeyer is nota bene de directe collega van Missotten in het oogziekenhuis Rotterdam! Hierover is geklaagd en toen is oogarts Bollemeyer (collega Missotten) vervangen door oogarts Ringens.
Deze oogarts Ringens deed het ochtend programma voor het Centraal tuchtcollege die dag, de middagen werden ingevuld door oogarts Bollemeyer.

De huisarts : F.M.M. van Exter.
Praktijk: www.frankenslag.nl Adres: Frankenslag 160 te Den Haag.
Missotten is woonachtig (en staat ingeschreven) op adres: van Speijkstraat 3 te Den Haag.
Huisarts van Exter en oogarts Missotten zijn aldus buurtgenoten.

Leden-juristen:
voorzitter Mr J.M. Rowel- van derLinde
Mr L.F. Gerritsen-Visser
Mr A. Smeeing van Hees: let op deze “dame” is als lid van het Gerechtshof Arnhem  mede-verantwoordelijk voor het aantoonbaar onrechtmatige arrest jegens SIN-NL en Mr Sophie Hankes, inzake falend neuroloog Kuks.
Ook deze rechter wekt de schijn van partijdigheid op.
Dit betekent dat drie van de leden van het CT in deze casus vervangen hadden moeten worden!
Terecht kan gesteld worden dat dit oordeel van het CT juridisch gezien nietig is.

bron Zorgkaart: cijfer 3.2
Deze oogarts heeft mij niet gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van ooginjecties, namelijk Cataract. Ik ben een jaar blind ben geweest. Om dit te verhelpen ben ik in een ander ziekenhuis geopereerd maar ondervind nog dagelijks de gevolgen van de kunstlens die ik noodgedwongen nodig had. Bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege heeft oogarts Missotten als tuchtmaatregel een waarschuwing opgelegd gekregen vanwege geen informed consent zoals dat heet.

Eerder stond onderstaande waardering op Zorgkaart maar deze werd vervangen door bovenstaande tekst:
bron Zorgkaart Waardering op Zorgkaart:

Mijn echtgenote is behandeld door deze arts. Zij had slechts zicht in één oog want haar andere oog was al sinds haar jeugd blind. Deze arts gaf ooginjecties (voor een reeds bestaand probleem) zonder te waarschuwen voor het risico van staar waardoor mijn echtgenote een jaar blind heeft rond gelopen en hierdoor uit het leven wilde stappen, de euthanasie verklaring lag al bij de huisarts.
Gelukkig heeft een operatie in een ander ziekenhuis haar oog kunnen redden.
Wij hebben het medisch tuchtrecht hiervoor ingeschakeld en deze arts heeft van de tuchtrechter een waarschuwing gekregen.
Mijn echtgenote heeft nooit een excuus gekregen.
De klachtencommissie van het oogziekenhuis is een lacher; zeggen gewoon dat ze een rechtszaak met vertrouwen tegemoet zien, tja. Een gewaarschuwd mens telt voor twee dus denk goed na voordat u zich door deze arts laat behandelen. De keuze is uiteraard geheel aan u.

 

Corstens, Geert Mr.

Mr. Geert Corstens was als president van de Hoge Raad werkzaam tussen 2008 en 2014. Hij was medeverantwoordelijk voor corrupte arresten inzake niet-ontvankelijke cassatie van drkuks.com en jankuks.com. De Hoge Raad negeerde op onrechtmatige wijze aantoonbare schendingen van het recht door het Gerechtshof.

Wammes, Mr. H.

Raadsheer Gerechtshof Arnhem, Albert Cuypstraat 27, Arnhem.
Buurman van voorzitter R-J van der Gaag, voorzitter KNMG:
zie mini docu Leugens van dr Kuks en corrupte rechters  home pagina www.sin-nl.org 6.20-7.33 min.
Verantwoordelijk voor aantoonbaar  onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten in strijd met art 6 EVRM (eerlijk proces) , en art 10 EVRM  (vrijheid van meningsuiting  en persvrijheid).
Zie website www.rechterhenkwammes.info
Lees ook:

GeenDoofpot zet vraagtekens bij sommige zorgverleners

Waar zouden we zijn zonder de medische stand? Nederland staat bekend om zijn hoge niveau van zorgverlening. Dit is een groot goed, waarvoor gestreden mag worden. Hardwerkende, integere zorgprofessionals raken dag in dag uit de levens van iedereen. Wanneer er misstanden aan het licht komen op het gebied van medisch handelen, gaan bij allerlei instanties de alarmbellen rinkelen – en dat is maar goed ook. Maar soms lijkt het erop dat zorgverleners door de mazen glippen, of onvoldoende kritisch bekeken worden. Met alle gevolgen van dien, met name voor slachtoffers van medische fouten. GeenDoofpot gaat hier aandacht aan besteden.

We doen dit in samenwerking met Stichting SIN-NL. Deze Stichting richt zich zowel op het verbeteren van de situatie van slachtoffers van medische fouten (o.a. veroorzaakt door onjuiste diagnostiek en onjuiste behandeling), als op het verminderen van het aantal medische fouten. SIN-NL staat voor: Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland. Het woord ‘iatrogeen’ betekent letterlijk: ‘veroorzaakt door medisch handelen’. Stichting Geen Doofpot steunt dit initiatief en zal vanaf nu met regelmaat een dubieuze arts in de ‘spotlights’ zetten; om te voorkomen dat doofpotten ontstaan of misstanden worden vergeten. En om patiënten te waarschuwen voor artsen die er wel eens met de pet naar gooien.

Vandaag schenken we aandacht aan de kwestie van Prof. Kuks. Op de eerdergenoemde website lezen we dit over hem: “Neuroloog UMC Groningen. Stelt met opzet onjuiste diagnose. Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout. Het betreft de weigering van oa basale diagnostiek zoals meting bloeddruk en pols(hartritme), weigering om verzoek tot advies van collega-arts adequaat te beantwoorden, weigering om twee brieven te beantwoorden, het sturen van foutieve brieven naar collega-artsen en plegen van fraude in het medisch dossier. Publiceerde in strijd met beroepsgeheim medische gegevens over patiënte. Falend neuroloog Kuks beschrijft slachtoffers van medische fouten als indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden, Medisch Contact 27-5-2009.”

Het handelen van Prof. Dr. Kuks zoals dat hier is omschreven wordt ondersteund door dossiers die GeenDoofpot heeft ingezien. De bovengenoemde tekst mocht van de rechter [uitspraak d.d. 25 september 2009] ook gehandhaafd blijven. De website vermeldt daar nog over:
“Op 25 sept. 2009 stond de rechtbank Groningen aan SIN-NL toe om de website zwartelijstartsen.nl online te handhaven en om falend neuroloog Kuks te handhaven op zwartelijstartsen.nl. Deze neuroloog spande verschillende procedures aan tegen Mr Sophie Hankes stichting SIN-NL om de websites met feiten en documenten over zijn falen als arts offline te krijgen. SIN-NL hecht aan het publiceren van de waarheid over de medische fout waardoor Sophie Hankes invalide werd en de kwalijke rol van falend neuroloog Kuks als prominent vertegenwoordiger van de KNMG en zijn zwijgende collega’s. SIN-NL handhaaft publicatie van de websites.”

Bijzonder ‘detail’ is dat rechter Wammes samen met twee andere rechters van het Gerechtshof Arnhem op een gegeven moment Mr. Sophie Hankes persoonlijk veroordeelde tot betaling van een dwangsom van €150.000 voor de website drkuks.com, hoewel de website eigendom is van de stichting SIN-NL. Deze rechter bleek een buurman van de voorzitter van de Artsenfederatie KNMG, die Prof. Kuks in bescherming nam, en wellicht nog steeds neemt. Het bedrag van de dwangsom die Mr. Sophie Hankes maandelijks betaalt (bijna €1.200), vloeit rechtstreeks in de zakken van Prof. Kuks. Hier is volgens Hankes sprake van een arts die geld verdient aan het verzwijgen van een fout van een collega-arts, de Duitse Prof. M. Samii. Op basis van de feiten zoals stichting SIN-NL deze benoemt, hebben we te maken met een arts die profiteert van een doofpot die hij zelf in stand tracht te houden.
Zie voor meer informatie: www.jankuks.com, www.drkuks.com, www.jankuks.nl en www.rechterhenkwammes.info, ini-congress.org, ini-hannover.info, madjidsamiisociety.com, profsamii.de, professorsamii.info, tatagiba.de

Wij hebben nog geen reactie van Prof. Kuks ontvangen.

Uniken Venema, Mr. H.AE.

President van rechtbank Midden Nederland (voorheen Utrecht) tot 1 maart 2016.
Met ingang van 1 maart 2016 neemt president Herco Uniken Venema een sabbatical van een jaar op. Hij legt zijn functie van president van de rechtbank Midden-Nederland neer.
Intern wordt gezegd dat Uniken Venema op non-actief staat.

Herco Uniken Venema was sinds 1 januari 2013 president van de rechtbank Midden-Nederland. Voor die datum was hij president van de rechtbank Utrecht (vanaf 2007).
Bericht 16 dec. 2015 bron:www.balie-bulletinutrecht.nl
Per 1 april 2016 is Mr Julia Mendlik benoemd tot president van de rechtbank Midden-Nederland.

Verzweeg familieband met eiser-arts neuroloog Kuks UMC Groningen in kort geding en familiebanden in medische sector. Vermeed wraking door vlak voor kort geding terug te treden en niet te komen opdagen, zonder enige mededeling zijnerzijds. Heeft aldus gehandeld in strijd met de Leidraad onpartijdigheid rechters. Stond diverse partijdige vonnissen toe tegen slachtoffer medische fout. Zie verder:
www.rechterunikenvenema.com

Streefkerk, C.A. (Kees)

Rechter lid Hoge Raad (1955). Medeverantwoordelijk voor arrest dd 20 dec. 2013 inzake drkuks.com in strijd met art 7 Grondwet en art 10 EVRM vrijheid van meningsuiting, alsmede art 6 EVRM eerlijk proces.

 • 1978-1979 wetenschappelijk medewerker Universiteit Leiden
 • 1979-1981 stafmedewerker voor International Fellowship of Evangelical Students in Vlaanderen
 • 1981-1988 wetenschappelijk medewerker Universiteit Tilburg
 • 1989-1993 rechter rechtbank Breda
 • 1993-2001 raadsheer hof Amsterdam
 • 2001-2004 vice-president hof Amsterdam
 • per 1-10-2004 raadsheer Hoge Raad

 

Snijders, G. (Gerbrant)

Rechter lid Hoge Raad (1961). Medeverantwoordelijk voor arrest 20 dec. 2013 inzake drkuks.com in strijd met art 7 Grondwet, art 10  EVRM vrijheid van meningsuiting en art 6 EVRM eerlijk proces.

 • 1987-2011 advocaat en compagnon (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, kantoor Landsadvocaat)
 • per 1-06-2011  raadsheer Hoge Raad

Loth, M.A. (Marc)

Rechter-lid Hoge Raad – 1 januari 2014 . Medeverantwoordelijk voor arrest 20 dec. 2013 inzake drkuks.com in strijd met Grondwet en EVRM vrijheid van meningsuiting.
Per 1 januari 2014 hoogleraar privaatrecht Universiteit van Tilburg.

Marc LothMr. van de week is Marc Loth. Hij is een van de sprekers tijdens het NJB symposium ‘Rare jongens, die juristen’ dat aanstaande donderdag plaatsvindt. Loth is met ingang van 1 januari dit jaar aangesteld als hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg. Daarvoor werkte hij sinds 2009 als raadsheer in de Hoge Raad. Verder was hij onder meer rechter in Den Haag en op de Nederlandse Antillen en decaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bent u een ‘rare jongen’?

Grappig, die titel, maar een serieus onderwerp. Is de rechtswetenschap een bijzondere wetenschap? Persoonlijk ben ik van mening dat de rechtswetenschap gekenmerkt wordt door een verscheidenheid aan methoden. Het recht kan op verschillende manieren worden geproblematiseerd; als systeem van normen, als manier van denken, of als maatschappelijke activiteit. Daarbij passen verschillende methoden, van rechtsdogmatische, geesteswetenschappelijke of maatschappijwetenschappelijke aard. De methode volgt het object, zo simpel is het. Daarom is de ene methode niet beter dan de andere, wat niet wil zeggen dat er geen goed of minder goed rechtswetenschappelijk onderzoek is.

In een interview dat vijf jaar geleden in Mr. verscheen zei u dat uw benoeming bij de Hoge Raad ‘de vervulling van een jongensdroom is’. Maar kennelijk niet uw droom, want na vijf jaar had u het al wel weer gezien?

Toch wel, want ik heb een prachtige tijd gehad bij de Hoge Raad. Zowel in de strafkamer als in de civiele kamer heb ik veel geleerd over het functioneren van het recht. Daarnaast heb ik een goed beeld gekregen van hoe het recht wordt gevormd. Allemaal ervaringen waarmee ik in de wetenschap weer verder kan. Misschien ben ik er niet voor in de wieg gelegd om mijn hele loopbaan hetzelfde te doen, maar dat is persoonlijk. Een eeuwigdurende droom is voor mij eerder een nachtmerrie!

In datzelfde interview zei u: ‘Vertrouwen is cruciaal voor het recht en als het recht niet landt bij de burgers, hebben we een echt probleem’. Is er een probleem denkt u?

De legitimiteit van het recht en zijn instellingen is een permanente zorg. Ik geloof dat er nu de meeste reden voor zorg is ten aanzien van het recht van Europese oorsprong. Het heersende euroscepticisme slaat gemakkelijk over naar de doorwerking van het Europese recht en onze rechter als Europese rechter. Daarom is het belangrijk dat politici en beleidsmakers niet alleen kritisch zijn ten aanzien van ‘Europa’, maar ook de moed hebben om te verdedigen wat voor goeds het brengt. Wanneer men daarin niet consequent is, ondermijnt dat het vertrouwen in de politiek en het recht.

Als u het voor het zeggen had dan…?

Dan zou ik proberen het algemeen belang te dienen, die ouderwetse notie die ten onrechte verdacht is geworden.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Dat is de ontdekking wat een mooi vak de juristerij eigenlijk is. Die ontdekking kwam bij mij pas vrij laat na de studie, die mij eigenlijk niet zo aansprak. De afwisseling van rechtspraak en wetenschap is de constante factor in mijn werkzame bestaan. In de rechtspraak heb ik het vak leren kennen, in de wetenschap heb ik geprobeerd dat te verwoorden en uit te dragen. Gaandeweg heb ik het vak leren waarderen als een belangrijke maatschappelijke en intellectuele activiteit.

Wie of wat is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Dat is minder een rolmodel dan een idee; het aloude idee van recht doen. Dat zie ik dan niet louter als rechtstoepassing, maar als het zoeken van een balans tussen het geldende recht, de kritische moraal en de behoeften van de samenleving. Dat lijkt misschien een wat ruimer rechtsbegrip dan gebruikelijk, maar volgens mij wordt het door de meeste juristen in de praktijk gehanteerd. Voor de rechter is dat evident, maar voor ook voor andere juridische beroepen is dat idee nooit ver weg. Voor mij is het in ieder geval de belangrijkste bron van inspiratie.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 6:2 en 248 BW over de redelijkheid en billijkheid in het verbintenissenrecht. Mooi is ook art. 3:12 BW, dat inhoudt dat bij de vaststelling daarvan rekening moet worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, de in Nederland levende rechtsovertuigingen, en de bij het geval betrokken maatschappelijke en persoonlijke belangen. Deze voorkeur behoeft na het antwoord op de vorige vraag vast geen toelichting meer.

Welk wetsartikel het slechtst?

De beruchte ‘tenzij ook indien’-clausules uit het aansprakelijkheidsrecht, waarop al generaties studenten de tanden breken. De techniek is zo weerbarstig dat zij afleidt van de inhoud.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Behalve de gebruikelijke elektronische bronnen, raadpleeg ik natuurlijk iedere vrijdagmiddag de website van de Hoge Raad, om de oogst van de week te bekijken.

Welk boek las u het laatst?

‘De boerenoorlog’ van Martin Bossenbroek, dat een fascinerend beeld geeft van een (althans door mij) vergeten stuk geschiedenis. Voor wie geïnteresseerd is in de wortels van de apartheid, beslist een aanrader.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Theo Maassen. Ik zag laatst een aflevering van het televisieprogramma ‘24 uur met… Daniël Arends’, waarin Maassen zich als een interessante en geïnteresseerde gesprekspartner laat kennen. Maar zelfs voor hem geldt dat 24 uur in die cel lang genoeg zou zijn!

Langemeijer, F. (Frans)

Advocaat-Generaal bij Hoge Raad (1953). Heeft zijn ethische en professionele verplichtingen inzake behoorlijke rechtspleging drkuks.com geschonden, 20 dec. 2013

Rechtspraak.nl Loopbaan

 • 1974 – 1976 universitair docent Rijksuniversiteit Leiden
 • 1977 – 1978 secretaris-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem
 • 1978 – 1982 rechterlijk ambtenaar in opleiding
 • 1982 – 1984 gerechtsauditeur en rechter-plv. rechtbank ’s-Hertogenbosch
 • 1984 – 1988 rechter rechtbank ’s-Hertogenbosch
 • 1988 – 1996 raadsheer gerechtshof ’s-Hertogenbosch
 • 1996 – 1997 vicepresident gerechtshof ’s-Hertogenbosch
 • per 1-09-1997 advocaat-generaal Hoge Raad